:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ปี ๖๑
 
ลำดับ รายนาม
พันเอก สนธยา หวังเจริญ
พลเอก ธีรพล เทียนโพธิวัฒน์
นาวาตรี คึกฤทธิ์ พรเจริญฤทธิ์