:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ปี ๖๒
 
ลำดับ รายนาม
นาวาอากาศตรี เกริกเกียรติ สุวรรณโณ
พลตรี เขมราช ดวงแก้ว
พลตรี วโรฒน์ แปรงกระโทก