:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ปี ๖๓
 
ลำดับ รายนาม
นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล