:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร

พลตรี ไพบูลย์  สิรยากร
๗ พ.ค.๒๓ - ๑๗ ต.ค.๒๕
พลตรี สนั่น  ขยันระงับพาล
๑๘ ต.ค.๒๕ - ๓๑ ก.ค.๒๙
พลตรี ธีรวัฒน์  เอมะสุวรรณ
๑ ส.ค.๒๙ - ๑๔ ส.ค.๓๒
พลตรี ชัยณรงค์  หนุนภักดี
๑๕ ส.ค.๓๒ - ๑ ม.ค.๓๓
พลตรี พนม  จีนะวิจารณะ
๒ ม.ค.๓๓ - ๑๖ ต.ค.๓๗
พลโท สำเภา  ชูศรี
๑๗ ต.ค.๓๗ - ๒๙ ต.ค.๔๕
พลเอก สัมพันธ์  บุญญานันต์
๓๐ ต.ค.๔๕ - ๒๙ ต.ค.๔๗
พลเอก ชัยสิทธิ์  ชินวัตร
๓๐ ต.ค.๔๗ - ๒๙ ต.ค.๔๘
พลเอก เรืองโรจน์  มหาศรานนท์
๓๐ ต.ค.๔๘ - ๒๙ ต.ค.๔๙
พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์
๓๐ ต.ค.๔๙ - ๒๙ ต.ค.๕๑
พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร์
๓๐ ต.ค.๕๑- ๖ ต.ค.๕๓
พลเอก บุญเลิศ  แก้วประสิทธิ์
๗ ต.ค.๕๓ - ๔ ก.พ.๕๖
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๕ ก.พ.๕๖ - ๑๒ ต.ค.๕๗
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
๑๓ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๓
   
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๑ ต.ค.๖๓ - ปัจจุบัน