:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้ได้รับรางวัลจักรดาวสดุดีตั้งแต่ พศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
   
รางวัลจักรดาวสดุดีประจำปี ๒๕๕๒
พลเอก สุทธิศักดิ์ ประเสริฐศรี

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๑๗
หมายเลขประจำตัว : ๖๙๙๘
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ จากการกระปะทะ ของฝ่ายตรงข้าม อ.บันนังสตา จ.ยะลา

การรับราชการ
- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร.อวบ.กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓
- ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่ ๓
- เสนาธิการ กรมทหารราบที่ ๘
- ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ ๑(ยะลา)
พันตำรวจเอก ธรณิศ ศรีสุข

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๓๘
หมายเลขประจำตัว : ๒๒๕๓๖
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ จากการกระปะทะ ของฝ่ายตรงข้าม อ.บันนังสตา จ.ยะลา

การรับราชการ
- รับตำแหน่งรองสารวัตร ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ผู้บังคับหมวด ร.รบพิเศษที่ ๑ กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน
พันตรี อานนท์ บุญทัน

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๔๓
หมายเลขประจำตัว : ๒๖๔๘๔
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ จากการกระปะทะของฝ่ายตรงข้าม อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

การรับราชการ
- ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ ๒๙
- ผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ ๒๙๒๓ ฉก.นราธิวาส ๓๔
พันตำรวจตรี กฤตติกุล บุญลือ

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๔๔
หมายเลขประจำตัว : ๒๖๕๑๖
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ จากการกระปะทะ ของฝ่ายตรงข้าม อ.บันนังสตา จ.ยะลา

การรับราชการ
- ผู้บังคับหมวด กองร้อยรบพิเศษที่ ๒ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการ
- สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
รางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๕๓
พันตำรวจเอก กร เดชธนสถิรนันท์ (ศุทธา ห่อหอม)

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๔๑
หมายเลขประจำตัว : ๒๔๙๐๗
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ จากการกระปะทะ ของฝ่ายตรงข้าม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

การรับราชการ
- รับตำแหน่งรองสารวัตร ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รับตำแหน่งรองสารวัตร สภ.อ.นครศรีธรรมราช
- รับตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวน ภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
พันตำรวจตรี เอก สุขิโต

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๔๕
หมายเลขประจำตัว : ๒๗๘๐๗
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ จากการกระปะทะของฝ่ายตรงข้าม อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

การรับราชการ
- ผู้บังคับหมวด ร้อย ตชต.๔๔๗ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๔๔
พลตำรวจโท อาทิตย์ บุบผา

เตรียมทหารรุ่นท
ี่ : ๔๑
หมายเลขประจำตัว : ๒๕๐๘๓
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ จากการกระปะทะของฝ่ายตรงข้าม เชตหัวหมาก กรุงเทพฯ

การรับราชการ
- รับตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล หัวหมาก
พันเอก(พิเศษ)พันธ์ศักดิ์ ทองสุข

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๓๔
หมายเลขประจำตัว : ๑๙๕๘๑
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ จากการเหตุคาร์บอมของฝ่ายตรงข้าม ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

การรับราชการ
- รอง ผบ.ฉก ยะลา ๑๔
รางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔
พลเอก ร่มเกล้า ธุวธรรม

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๒๕

เรืออากาศเอก พิชยา ผะอบทิพย์

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๓๙
เรืออากาศเอก ฐานิกร เหลืองรุ่งวารี

ตรียมทหารรุ่นที่ : ๔๐
เรืออากาศโท ชัชวาลย์ รัศมี

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๔๒
เรืออากาศโท พงศกร ผาตินุวัติ

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๔๓
ร้อยเอก กฤช คัมภีรญาณ

เตรียมทหารรุ่นที่ : ๓๘